Rólunk

Adatkezelési tájékoztató a honlaplátogatók részére

 

A TRIÓDA Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a https://triodashop.hu/hu/ címen üzemelteti a honlapját.

A Honlapra való belépést, kilépést és a vásárlás folyamatát a Vásárló, illetve más látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a Látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A Honlapot a Látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

A Honlap egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „spublic” cookie-t alkalmazza a munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a Látogató be van-e jelentkezve a Honlapon vagy sem. A „spublic” cookie tehát a látogatók számára a Honlapra való belépés, illetve az onnan történő kilépés, valamint a Honlap használatával történő vásárlás folyamatait segíti elő. A „spublic” cookie egy ideiglenes cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató informatikai eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga is törölni tudja.

Emellett a Honlap vonatkozásában alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő típusú cookie-jai is: „utma”, „utmb”, „utmc”, „utmt”, „utmv”, „utmz” (a weboldal vonatkozásában a Google Analytics által alkalmazott cookie-król részletes információk az alábbi linken érhetők el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

A felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

a Látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a Honlapra („utmz” cookie),

a Látogató hányszor látogatta meg a Honlapot („utmb” cookie),

a Látogató mennyi ideig tartózkodott a Honlapon („utma” és az „utmv” cookie),

a Látogató mikor látogatta meg először a Honlapot („utma” és „utmv” cookie),

illetve a Látogató mikor látogatta meg utoljára a Honlapot („utmc” és „utmv” cookie).

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a Honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a Látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a Látogató informatikai eszközén valósul meg.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A Honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

A Látogatók, Vásárlók által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődő felvegye a Társasággal a kapcsolatot. A megkereséseket a Társaság rögzíti. A Látogatók, Vásárlók információkérésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, illetveaz azokban szereplő adatokat a Társaság csak rendeltetésszerűen használja fel, és akérdés végleges megválaszolása után archiválja.

 

Jelen adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, valamint az Infotv. és 6. § (6) bekezdése, miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

 

 

adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre:név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig maximum 5 évig

adattárolás módja: elektronikusan

 

***

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Adatkezelő

Társaság neve:                             TRIÓDA Biztonságtechnika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve:                             Trióda Zrt.

Székhelye:                                   1191 Budapest, Üllői út 206.

Adószám:                                    11597162-2-43.

Cégjegyzékszám:                         01-10-044824

Adatkezelő képviselője:                 Dávid András vezérigazgató

Adatkezelő e-elérhetősége:            info@trioda.hu

 

A Társaság teljes adatkezelési rendszerét az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Adatkezelési tájékoztató a webáruház működtetése során történő adatkezelésről

A TRIÓDA Zrt. (a továbbiakban: Társaság) webáruházat tart fenn a https://triodashop.hu/hu/ címen elérhető honlapon azzal a céllal, hogy az ott forgalmazott termékeket értékesítse.

A Társaság webáruházzal kapcsolatos tevékenysége elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) 2. § a) illetve f) bekezdése alapján.

A Társaság, mint szolgáltató, az Eker tv. 13/A. (1) bekezdése alapján, a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződések tekintetében az alábbi célokból jogosult adatokat kezelni:

-    a szerződés létrehozása,

-    a szerződés tartalmának meghatározása,

-    a szerződés módosítása,

-    a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése,

-    a szerződésből származó díjak számlázása, és

-    a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése.

A fenti célokból a Társaság a webáruház szolgáltatásait igénybe vevők azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatainak és lakcímeiknek kezelésére jogosult, továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhet olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, így tehát ezen adatok tekintetében az adatkezelés kötelező. A Társaságnak mindazonáltal úgy kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközeit, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Eker. tv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A fentebb meghatározott adatokat a Társaság – a Ptk. 6:22. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően – a közte és a Vásárló között létrejött szerződés(ek)ből származó esetleges igények érvényesíthetőségére tekintettel a követelések esedékessé válásától számított öt évig kezeli.

A regisztráció során rögzített adatok

A webáruházból csak regisztrált vásárlók rendelhetnek meg termékeket.

A Vásárlónak a Webáruház Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2. pontja alapján a következő adatokat kell a regisztráció során megadnia:

-    vezetéknév és keresztnév,

-    lakcím, továbbá amennyiben az eltérő, úgy a számlázási cím (cég esetén a cégnevet is szükséges feltüntetni),

-    e-mail cím,

-    telefonszám.

A regisztráció során automatikusan rögzítésre kerül a Vásárló által használt IP cím is.

A vezetéknév és keresztnév, a lakcím, illetve amennyiben az nem azonos a lakcímmel, úgy a számlázási cím (cég esetén a cégnév) Társaság általi kezelése az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt kifejezett törvényi felhatalmazáson alapul. Ugyanezen törvényhely hatalmazza fel a Társaságot az IP cím és e-mail cím kezelésére, mivel az a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adat. A telefonszám kezelése a Vásárló hozzájárulásán alapul, ugyanakkor az elektronikus levelezés helyettesítése, illetve a gyors kommunikáció szempontja indokolja a kezelését. A Vásárló önkéntesen megadhatja továbbá a faxszámát.

A regisztrációt követően azonnal elkészül a Vásárló személyes fiókja, ennek megtörténtéről a Vásárló értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A regisztráció során rögzített adatok kezelése szükséges a webáruház nyújtotta szolgáltatás teljesítéséhez, valamint a Vásárlók azonosításához, így azokat a Társaság a személyes fiók törléséig kezeli.

A Vásárló a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja a honlap megfelelő felületén.

A Vásárló személyes fiókjának megszüntetését a „saját fiókom” beállításain belül „fiókadatok módosítása” fül alatt teheti meg.

A megszüntetésről a Vásárló az általa megadott e-mail címre elektronikus levélben értesítést kap. A személyes fiók megszüntetésével a Vásárló regisztráció során felvett adatai inaktív státuszba kerülnek, kezelésüket a Társaság felfüggeszti.

A megrendelés során rögzített adatok, korábbi rendelések adatai, a megrendeléssel kapcsolatban esetlegesen felvett további adatok

A Vásárló a honlap megfelelő felületén kezdeményezhet megrendelést a webáruházban. A megrendelés folyamata során a Vásárlónak meg kell jelölnie, illetve meg kell adnia:

-    a szállítási címet,

-    a számlázási címet,

-    a megrendelt termékeket,

-    a megrendelt termékek mennyiségét,

-    a választott fizetési módot

-    a megrendelt termékek elnevezését,

-    a megrendelt termékek bruttó és nettó vételárát,

-    a megrendelt termékek mennyiségét,

-    megrendelésük időpontját,

-    a választott fizetési módot,

-    a megrendelés egyedi azonosítóját,

-    a megrendelt termékeket tartalmazó csomag egyedi azonosítóját,

-    megadott számlázási címet,

-    a megrendelés során használt IP címet.

Online Bankkártyás Fizetés esetén a Társaság továbbá rögzíti és kezeli:

-         a tranzakció dátumát,

-         a tranzakció összegét,

-         a tranzakció deviza nemét és

-         az autorizáció kódját.

A Vásárlónak lehetősége van arra továbbá, hogy:

-    megjegyzést fűzzön a rendeléséhez az ÁSZF 4. pontja alapján.

-    megadja bankszámlaszámát és számlakezelő bankját.

A megrendelés során kezelt és rögzített adatokat a Társaság a megrendelést követően is kezeli, mivel a Vásárló számára biztosítja korábbi rendelései áttekintését, a további megrendelések megkönnyítése, valamint felgyorsítása végett. A korábbi rendelések fenti adatainak rögzítése a Vásárló önkéntes hozzájárulásán alapul. Ezeket az adatokat a Társaság a Vásárló személyes fiókjának fennállta alatt, annak törléséig kezeli.

A Vásárló személyes fiókjának törlését az info@trioda.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérheti. A Társaság két munkanapon belül törli a Vásárló személyes fiókját, és erről megerősítést küld a Vásárló megadott e-mail címére. A személyes fiók törlésével a Vásárló megrendelés során felvett adatai, korábbi rendeléseinek adatai helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.

A megrendelések módosításával, visszavonásával illetve a megrendeléstől való elállás esetén keletkezett e-mailekben, levelekben, nyilatkozatokban szereplő adatokat az adott dokumentum céljához kötötten, törvényi felhatalmazás alapján kezeli a Társaság és azokat az ügy elintézését követően archiválja.

adatkezelés célja: a webáruház szolgáltatásainak (a továbbiakban: szolgáltatások) megfelelő nyújtása és igénybe vétele, így különösen a webáruház vásárlóinak regisztrációja és nyilvántartása, a megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlási tranzakciók, illetve az azokhoz kapcsolódó számlázás lebonyolítása és dokumentálása, kintlévőségek kezelése, továbbá a vásárlói szokások elemzése, a vásárlókkal való kapcsolattartás

 

 

 

kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, lakcím, továbbá amennyiben az eltérő úgy a számlázási cím (cég esetén a cégnevet is szükséges feltüntetni), e-mail cím, telefonszám, faxszám, a szállítási cím, a megrendelt termékek, a megrendelt termékek mennyisége, a választott fizetési mód a megrendelt termékek elnevezése a megrendelt termékek bruttó és nettó vételára, megrendelésük időpontja, a megrendelés egyedi azonosítója, a megrendelt termékeket tartalmazó csomag egyedi azonosítója, a megrendelés során használt IP cím.

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az Sztv. 169. § (2) bekezdése és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 13/A. § - a

adattárolás határideje: a regisztráció során megadott adatok esetében az érintett törlési kérelméig, minden más esetben az adatfelvételtől számított 8 év [Sztv. 169. § (1)-(2)]

adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

***

Adatkezelő

Társaság neve:                         TRIÓDA Biztonságtechnika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve:                         Trióda Zrt.

Székhelye:                                1191 Budapest, Üllői út 206.

Adószám:                                  11597162-2-43.

Cégjegyzékszám:                       01-10-044824

Adatkezelő képviselője:              Dávid András vezérigazgató

Adatkezelő e-elérhetősége:         info@trioda.hu

 

A Társaság teljes adatkezelési rendszerét az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhető.

Tájékoztató A vásárlók marketing célú megkereséséről

Az Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő

Társaság neve:                          TRIÓDA Biztonságtechnika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve:                          Trióda Zrt.

Székhelye:                                1191 Budapest, Üllői út 206.

Adószám:                                  11597162-2-43.

Cégjegyzékszám:                       01-10-044824

Adatkezelő képviselője:              Dávid András vezérigazgató

Adatkezelő e-elérhetősége:         info@trioda.hu

 

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van hírlevélküldési szolgáltatásunkra feliratkozni, amely által értesülhet a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról és más érdekes hírekről. Hírlevelünket havi néhány alkalommal küldjük, e-mail címen nevén és telefonszámán kívül semmilyen más adatát nem kezeljük. Az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra, amelyet ezen az e-mail címen tehet meg: info@trioda.hu

 

az adatkezelés célja a feliratkozók részére direkt marketingcélú hírlevél küldése az alábbi csatornákon keresztül:

-              e-mail

-              sms,

-              push notification,

-              Facebook Messenger,

-              chat,

-              telefon,

kezelt adatok köre: a vásárló vezetékneve és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma

az adatkezelés jogalapja a vásárló infotv. 5. § (1) a) szerinti hozzájárulása

az adatkezelés időtartama: a vásárló leiratkozási nyilatkozatáig

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.